Contacteer ons

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

I. ALGEMEEN

1. Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden alle transacties door onze firma afgesloten, beheerst door onderhavige verkoopsvoorwaarden.

2. Klant erkent, eens de offerte op welke wijze dan ook definitief werd, van de verkoopsvoorwaarden op de hoogte te zijn en deze ook te aanvaarden.

II. OFFERTEN – BEVESTIGING

1. Offerten blijven slechts geldig tot datum erop vermeld.
2. Offerten afgesloten via tussenpersonen worden slechts geldig na schriftelijke bevestiging door onze firma, zelfs indien vorige occasionele transacties tussen partijen gebeurden zonder voorafgaande bevestiging.

III. TAKSEN , BELASTINGEN

Taksen van welke aard ook, die de bouwmaterialen of het vervoer ervan belasten, zijn ten laste van de klant/koper, ook na het tot stand komen van de koop-verkoopovereenkomst.

IV.LEVERING – RISICO’S – VERPAKKINGEN – TERUGNAME

1. Goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd.

2. De koper is gehouden, bij receptie van de te leveren goederen, voldoende arbeidskracht en materiaal ter beschikking te stellen voor een spoedig afladen. Bij gebreke eraan zullen de eruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht worden.

3. De koper dient vooraf op duidelijke wijze de exacte plaats aan te duiden waar de materialen geleverd moeten worden. Tijdsverlies ten gevolge van slechte of geen plaatsaanduiding worden eveneens in rekening gebracht.

4. Doorgerekende verpakkingen moeten franco en in goede staat teruggebracht worden uiterlijk 30 dagen na levering. Verpakkingen in slechte staat, worden slechts 15 dagen ter controle, voor de klant bewaard. Nadien kan deze firma er vrij over beschikken.

5. Geleverde materialen worden niet teruggenomen. Indien dit bij uitzondering toch gebeurt, geschiedt dit aan 70 % van het gefactureerde bedrag en voor zover de materialen nog goed en ongebruikt zijn en de verpakking ongeschonden. Reeds deels gebruikte verpakkingen komen in geen geval voor terugname in aanmerking.

V. AANVAARDING en KLACHTEN

1. In ontvangstneming van goederen betekent meteen aanvaarding ervan.

2. Klachten in verband met geleverde goederen moeten, teneinde ontvankelijk te zijn, schriftelijk en nauwkeurig omschreven binnen de 48 uren aan ons adres gemeld worden.

3. De geprotesteerde goederen dienen door de koper onaangeroerd, zoals op het ogenblik van de levering, bewaard te worden, tot de verkoper de gegrondheid van de klacht onderzocht heeft, wat zonder uitstel zal gebeuren.

4. Indien de klacht gegrond bevonden wordt zal de verkoper enkel verplicht worden de betwiste goederen te vervangen. Indien onmogelijk wordt de aankoopprijs terugbetaald.

5. In geval van bewezen verborgen gebrek, betekent verwerking van de materialen, aanvaarding ervan.

6. Klachten ontslaat de koper niet van de verplichting tot betaling van de materialen in kwestie uit te stellen.

7. Controle van de hoeveelheid geleverde goederen zal tegensprekelijk bij het afladen gebeuren met de chauffeur. Bij gebreke eraan zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of de leveringsbon. Later geformuleerde klachten zijn, bij gebreke aan bedoelde controle, niet ontvankelijk.

8. Bij betwisting van de kwaliteit der materialen, wordt de verantwoordelijkheid van de verkoper beperkt tot de waarde ervan en in de mate waarin de fabrikant/hoofdverdeler tussenkomt.

9. Voor materialen verkocht als 2 de keuze draagt de verkoper niet de minste verantwoordelijkheid in verband met de kwaliteit.

VI. LEVERINGSTERMIJNEN

Leveringstermijnen op de bestelbon worden door de verkoper ter goeder trouw nageleefd, evenwel ontslaat de geringste vorm van overmacht de verkoper van om het even welke verantwoordelijkheid of verplichting tot schadevergoeding.

VII. BETALINGEN

1. Tenzij schriftelijke afwijking, zijn de goederen integraal betaalbaar op het ogenblik van de levering tegen afgifte van de factuur.

2. Bij niet of laattijdige betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd totaal van rechtswege verhoogd met een intrest van 1 % per maand.

3. Het bedrag van de onbetaalde som zal, ten titel van conventioneel schadebeding, verhoogd worden met 10 % met een minimum van 50 €.

4. Intresten en schadebeding zijn verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldag van de sommen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en onverminderd alle innings- , aanmanings-, en dagvaardingskosten.

5. In geval van vertraging van betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract te schorsen of het te ontbinden met betrekking tot de nog uit te voeren leveringen.
6. Tot op het ogenblik van volledige betaling, blijven de goederen eigendom van de verkoper.

VIII. VERBREKING

De verkoper behoudt zich het recht voor overeenkomsten, zonder schadevergoeding, te verbreken in geval van ernstige wijzigingen in de feitelijke, juridische of financiële situatie in hoofde van de koper.

IX. GESCHILLEN Voor zover pogingen tot minnelijke regeling onmogelijk blijken zijn enkel Vredegerechten, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied Dendermonde of het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

X. TOEPASSING FACTUURVOORWAARDEN Om het even welke overeenkomst tussen koper en verkoper wordt door onderhavige factuurvoorwaarden beheerst, tenzij schriftelijk afwijkend bedongen en aanvaard door beide partijen.